Αγαπητοί Μέντορες του Δικτύου Early Warning,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η διαδικασία διαπίστευσης στου σχήματος »Μέντορας Έγκαιρης Προειδοποίησης ΜΜΕ», σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο πιστοποίησης φυσικών προσώπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012.

Στο πλαίσιο αυτό, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα οργανώσουν τριήμερη εκπαίδευση για τους μέντορες που συμμετέχουν στο Δίκτυο Early Warning, οι  οποίοι θα μπορούν μετά το πέρας της εκπαίδευσης να δώσουν εξετάσεις προκειμένου να λάβουν και το σχετικό Πιστοποιητικό με τίτλο:

»Μέντορας Έγκαιρης Προειδοποίησης ΜΜΕ»

Ανάγκη & σημασία της εκπαίδευσης και πιστοποίησης Μεντόρων Έγκαιρης Προειδοποίησης επιχειρήσεων στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον

Κάθε χρόνο 200.000 ευρωπαίοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν προβλήματα αφερεγγυότητας και 1.7 εκ. θέσεις εργασίας χάνονται εξαιτίας το εν  λόγω προβλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η ανάγκη για την υποστήριξη ΜΜΕ από εξωτερικούς Συμβούλους /Καθοδηγητές με την ιδιότητα του Μέντορα, με αποτέλεσμα να βλέπουμε όλο και περισσότερους επιχειρηματίες να καταφεύγουν σε μια τέτοια απόφαση.

Σε πολλά κράτη μέλη της Ε.Ε δραστηριοποιούνται αρκετές εταιρείες συμβούλων οι οποίες έχοντας διαγνώσει την ανάγκη να προσφερθούν εκτός των άλλων και υπηρεσίες  »Mentoring» σε επιχειρήσεις, έχουν ήδη αναπτύξει αντίστοιχα τμήματα και προσφέρουν υπηρεσίες στο  »Business Mentoring ». Το πιο σημαντικό στοιχείο που επισημαίνεται μεταξύ των ΜΜΕ είναι ότι οι Μέντορες των επιχειρήσεων θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων και συγκεκριμένες δεξιότητες στην ανάπτυξη και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο θεσμός του Mentoring μπορεί να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά σε συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους , Επιμελητήρια , Εργοδοτικούς φορείς κλπ. Η εμπλοκή των φορέων αυτών επιλύει σε μεγάλο βαθμό τη δυσκολία των επιχειρηματιών στην εξεύρεση αξιόπιστων Μεντόρων και στους φορείς που θα πρέπει να απευθύνονται.

Προς αυτή τη κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ενωση με πρωτοβουλία τεσσάρων κρατών μελών, αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός ‘Έγκαιρης Προειδοποίησης » (Early Warning Europe), με στόχο την υποστήριξη επιχειρήσεων οι οποίες βρίσκονται σε κίνδυνο. Στον μηχανισμό συμμετέχουν επιπρόσθετα πέντε κράτη μέλη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα με τελικό στόχο την ένταξη και συμμετοχή στο μηχανισμό, το σύνολο των κρατών μελών της Ε.Ε. Βασική επιδίωξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εγκαιρης  Προειδοποίησης, είναι η υποστήριξη κυρίως Μ.Μ.Ε μέσα από την καθοδήγηση πιστοποιημένων και καλά καταρτισμένων Μεντόρων Επιχειρήσεων ( Business Mentoring) μέσα από την παράλληλη λειτουργία ενός δικτύου εξειδικευμένων Συμβούλων /Subject Matter Experts Επιμελητηρίων, Εργοδοτικών Οργανώσεων.

Η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘Early Warning Europe’, είχε ως συνέπεια  να αναγνωριστεί ο Μηχανισμός της Έγκαιρης Προειδοποίησης ως πολύ σημαντικός και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός που τεκμηριώνεται και με την ψήφιση σχετικής Οδηγίας με την οποία δίδεται μια Δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες, η οποία διευκολύνει τις βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες να έχουν πρόσβαση στα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης από το αρχικό στάδιο, με στόχο την πρόληψη της αφερεγγυότητας.

Επίσης ο  ΟΟΣΑ και η ΕΕ συνιστούν στις χώρες της ΕΕ και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες , να εισαγάγουν στις πολιτικές τους την Έγκαιρη Προειδοποίηση Επιχειρήσεων, ενσωματώνοντας τον μηχανισμό στους Δείκτες Πολιτικής για τις ΜΜΕ ( ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ).

Η επέκταση λοιπόν του μηχανισμού »Europe Early Warning »  σε όλο και περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε., δημιουργεί μια μεγάλη ανάγκη για την κατάρτιση και πιστοποίηση και ενδεχόμενα σε κάθε κράτος μέλος μέσω των εμπλεκομένων φορέων κατάρτιση Μητρώου Μεντόρων Επιχειρήσεων.

Η στοχευμένη κατάρτιση και απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων και η εν συνεχεία πιστοποίησή τους αποτελεί για τους Μέντορες Επιχειρήσεων τα απαραίτητα προαπαιτούμενα  προκειμένου να ανταποκριθούν με αποτελεσματικό τρόπο στο ρόλο τους και να διαμορφώσουν μεταξύ των επιχειρήσεων και του Ανθρώπινου δυναμικού ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αποδοχής.

Περιγραφή εκπαίδευσης και θεματικές ενότητες

Θα πραγματοποιηθούν 2 τριήμερα προγράμματα εκπαίδευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη διάρκειας 20 ωρών το καθένα. H εκπαίδευση στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί 18,19 & 20/10 ενώ στην Θεσσαλονίκη στις 31, 01 & 02/11.

Το ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αθήνας θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

Πρόγραμμα Παρασκευή 18/10/19
10.45-11.00 Προσέλευση-έγγραφες
11:00 – 12:50 –          Φάσμα Διαδικασιών Επίλυσης Διαφορών, επί μέρους ανάπτυξη
          Συμπτώματα, ανίχνευση, αρχική διάγνωση επιπέδου και είδους σύγκρουσης (Θεωρία)
–          Ανίχνευση/Διάγνωση – (Πρακτική εξάσκηση)
12:50 – 15:00  ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ-COFFE BREAK
–          Α’ βαθμού διαχείριση διαμάχης (Ενσυναίσθηση, Ενεργητική ακρόαση, Βασικές τεχνικές Επικοινωνίας) Θεωρία & Πρακτική εξάσκηση
–          Παραπομπή σε Κατάλληλη Διαδικασία Επίλυσης (ΚΔΕ) (Θεωρία)
–          Παίγνιο ρόλων σε ολοκληρωμένη υπόθεση
–          Απενημέρωση
15:00 – 16:00 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
16:00- 16:30 –        Α1. Ορισμός & Εισαγωγικές έννοιες του  Business Mentoring.
16:30-16:50 -Α2. Οφέλη, διαδικασία  και πεδία εφαρμογής.
16:50- 17:00 ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ-COFFEE BREAK
17:00- 17:45             –  Οδηγός διερεύνησης και στοχευμένης συνεργασίας με τον Mentee. Α3. Πλαίσιο αξιών και καθήκοντα του Μέντορα.
17:45-18:00 ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ-COFFEE BREAK
18:00-19:00          –  Smile Model (Self-Managed Integrated Learning System, Wolsey Hall).
19:00- 19:15 –        Άσκηση / Roleplaying
19:15-19:30 –        Ερωτήσεις / Απορίες
19.30-20.00 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
Πρόγραμμα Σάββατο 19/10/19
09.45-10.00 Προσέλευση-εγγραφές
10:00-11:45 –        Παρουσίαση του μοντέλου Solution Focused Coaching
11:45-12:00 ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ-COFFEE BREAK
12:00-12:45 –        Executive Coaching, βασικές έννοιες και συγκεριμένο πλαίσιο για τη χρήση στο mentoring.
12:45-14:00 –        Επαναπροσδιορισμός Προοπτικών (Reframing Perspectives)
14.00-15.00 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
15:00 – 15:40 –        Δέσμευση για δράση, κινητοποίηση
15:40 -16:30 –        Θεωρίες επικοινωνίας στο Business Mentoring
16:30- 16:50     ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ-COFFEE BREAK
16:50-17:30 –        Mindfulness. Ενσυνειδητότητα
17:30-18:00 –        Άσκηση Roleplaying
Πρόγραμμα Κυριακή 20/10/19
10.15-10.30 Προσέλευση-εγγραφές
10:30-11:45      –   Θεωρητικό πλαίσιο και βάση υλοποίησης του Cognitive                        Behavioural Coaching. Γνωσιακό Συμπεριφορικό Μοντέλο _ CBT.            A’ Μέρος.
11:45-12:00 ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ-COFFEE BREAK
12:00-12:45      –   Γνωσιακό Συμπεριφορικό Μοντέλο _ CBT. Β’ Μέρος
12:45-13:00 ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ-COFFEE BREAK
13:00-14:00       –   Transformational Learning & the Concept of a Disorienting Experience.
14:00-14:30        –  Άσκηση / Roleplaying
14.45-15.45 Εξετάσεις Πιστοποίησης

 

Σύντομο προφίλ Εκπαιδευτών-Εισηγητών

  1. Σοφοκλής Καρακοβούνης – Πιστοποιημένος Μέντορας από Διεθνείς Φορείς και Οργανισμούς

-Fellow of the Institute of Leadership and Management, UK

-Certified Life & Business Coach, Association for Coaching AC – Dipl.

-Member of the Advisory Council, Harvard Business Review.

-Master Member of the European Coaching & Mentoring Council, EMCC UK

-Google Certified Practitioner, Google Garage. Net Promoter Associate CX Digital.

-Coaching Mindset & Leadership, Cornell University USA.

  1. Δήμητρα Τριανταφύλλου

Η Δήμητρα Κ. Τριανταφύλλου, είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης LL.M, πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια από το International Mediation Institute (I.M.I) με ειδίκευση σε αστικές, εμπορικές και οικογενειακές διαφορές, Διαιτητής CIARb,Σχεδιάστρια συστημάτων επίλυσης διαφορών και Σύμβουλος
διαπραγματεύσεων. Είναι advanced Εκπαιδεύτρια Διαμεσολάβησης, Εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών διαμεσολάβησης και από το 2011 JAMS Foundation Weinstein International Fellow.

  1. Σπύρος Λειβαδόπουλος

Ο Σπύρος Λειβαδόπουλος  είναι δικηγόρος από το 2002 και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και διαπιστευμένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών.  Είναι διαπιστευμένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών (Τoolkit Company/ΚΕΔΙΠ) και συνεργάζεται με το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς στην εκπαίδευση διαμεσολαβητών στην οικογενειακή διαμεσολάβηση από το 2013.

Περιγραφή εξετάσεων

H αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται μέσα από προκαθορισμένες εξετάσεις (20 ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλών επιλογών). Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την τρίτη μέρα της εκπαίδευσης και μετά το πέρας αυτής. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1 ώρα.

Τυπικά προσόντα και επαγγελματική εμπειρία για Δικαίωμα συμμετοχής

  • Τυπικά Ακαδημαϊκά Προσόντα (απόφοιτος  ΑΕΙ / ΤΕΙ ανεξάρτητα από την  ειδικότητα)
  • Επαγγελματική Εμπειρία και ενασχόληση με το χώρο των επιχειρήσεων είτε με την ιδιότητα του  επιχειρηματία είτε του Συμβούλου

Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους.

**Το κόστος εκπαίδευσης και πιστοποίησης καλύπτεται από το πρόγραμμα.

Τόπος Υλοποίησης εκπαίδευσης στην Αθήνα

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ)

Πανεπιστημίου 44 , Τ.Κ. 106 79, Αθήνα

Αίθουσα σεμιναρίων στον 1ο  Όροφο

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον σας, στο infoprograms@eea.gr το αργότερο μέχρι 15/10/19.

Στους τελικούς συμμετέχοντες θα σταλούν τα έντυπα συμμετοχής στην εκπαίδευση και στις εξετάσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμμετοχή τους.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας και την υποστήριξή σας, η οποία έχει συμβάλλει καταλυτικά στην επιτυχία του Early Warning.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτ να επικοινωνήσετε στο 210 3380 279 (κα Έφη Αλαμάνου & Βαγγέλη Αντουέλα) και στο infoprograms@eea.gr.

Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΑ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Σύρος Κοσκοβόλης

Μονάδα προγραμματισμού, σχεδιασμού,

ωρίμανσης και υλοποίησης εθνικών

 και κοινοτικών προγραμμάτων.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Πανεπιστημίου 44 & Χαριλάου Τρικούπη

ΤΚ 106 79

T: 210 3380 236

mailto: skoskovolis@eea.gr

http://www.eea.gr

P Please consider the environment before printing this e-mail

 

Ηλίας Θ. Γεωργόπουλος

Επιστημονικό στέλεχος

Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα

τηλ–210 8837188

210 8846852, εσωτ– 617

φαξ– 210 8846853

email– georgopoulos@imegsevee.gr

www.imegsevee.gr