Στο πρόγραμμα Early Warning Europe συμμετείχαν 3.505 επιχειρήσεις .

ΧΩΡΑ Αρ. επιχειρήσεων
Ελλάδα 1.069
Πολωνία 895
Ισπανία 868
Ιταλία 673
3.505

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα από την εφαρμογή  στις τέσσερεις χώρες είναι τα εξής:
· Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων  είναι άνδρες (62,6%)
· Το 51,13% των επιχειρήσεων  είναι ηλικίας από δύο έως δέκα ετών και το 22,77% από 11-20 έτη
· Το 50,73% των επιχειρήσεων  είναι πολύ μικρές (1-9 εργαζόμενοι) , το 26,19% αυτοαπασχολούμενοι και το 12,27% μικρές (10-49 εργαζόμενοι)
· Οι εθελοντές Μέντορες ασχολήθηκαν με το  40%  περίπου  των επιχειρήσεων·

-Μόνο το 5% των εταιρειών αναμένεται να κλείσουν και λιγότερο από το 5% θα πωληθεί ή θα κηρύξει πτώχευση ή θα κάνει  έναρξη νέας επιχείρησης  μετά το κλείσιμο.
· Η διάρκεια της βοήθειας ήταν έως ένα μήνα για περισσότερο από το 50% των εταιρειών και περίπου 6 μήνες για σχεδόν το 20%.
· Ο τομέας με τις περισσότερες επιχειρήσεις  σε όλες τις χώρες είναι το Εμπόριο και οι Μεταφορές, ακολουθεί η Βιομηχανία (κυρίως στην Ιταλία),στη συνέχεια το Real Estate  και οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες υγείας, ο κατασκευαστικός τομέας, η πληροφορική και η επικοινωνία, ο πολιτισμός και ο ελεύθερος χρόνος, ο αγροτικός τομέας και τέλος ο τουρισμός .

-Τα κυριότερα προβλήματα των 3.505 επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν τα κάτωθι:

Προβλήματα                Ποσοστό
Μάρκετινγκ και προώθηση 26,80%
Κακό επιχειρηματικό μοντέλο 22,00%
Μη διαχειρίσιμα χρέη 19,22%
Ανάμιξη προσωπικών και επιχειρηματικών υποθέσεων 7,71%
Κακή οικονομική διαχείριση και προβλήματα με την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία 6,57%
Έλλειψη οργανωτικής δομής, κατανομής καθηκόντων και διαχείριση του χρόνου 6,45%
Προσωπικά προβλήματα του /της επιχειρηματία 3,79%
Συρρίκνωση του τομέα δραστηριότητας 2,53%
Έλλειψη εμπειρίας στον τομέα δραστηριότητας 2,53%
Διαδοχή επιχειρήσεων 2,40%