Η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την θεραπεία τόσο στην προσωπική όσο και στην επιχειρηματική ζωή.

 

Γράφει η Ευαγγελία Δαρατσανού

Διαγνώστης – Σύμβουλος, Συνεργάτης Ε.Ε.Α.

 

 

Οι ΜμΕ αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο. Ακούγεται κοινότοπο, είναι χιλιοειπωμένο, ωστόσο είναι και μία απτή πραγματικότητα.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΒ, το πλήθος των ΜμΕ  αντιπροσωπεύει το 99,9% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων και σε απόλυτα νούμερα ξεπερνούν τις 650.000. Οι ΜμΕ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και κλάδων, διαμορφώνουν περίπου το 20% του ΑΕΠ και το 87% της απασχόλησης, παρά το γεγονός ότι η απασχόληση στις επιχειρήσεις μειώθηκε από περίπου 2,4 εκατ. εργαζομένους το 2008 σε 1,8 εκατ. το 2014. Ειδικά οι πολύ μικρές επιχειρήσεις των 0-9 ατόμων αποτελούν περίπου το 97% και απασχολούν το 68% του εργατικού δυναμικού.

Η παραγωγικότητα των ελληνικών ΜμΕ είναι περίπου στο 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου ανά εργαζόμενο, ενώ έχει καταγραφεί μία μείωση 40%  του πλήθους των ΜμΕ μέσης – υψηλής τεχνολογίας μέσα στην κρίση, ποσοστό δυσανάλογο σε σχέση με την ΕΕ. Η ταχεία ανάκαμψή τους αποτελεί προϋπόθεση για να μη γίνει η Ελλάδα μια οικονομία χαμηλής προστιθέμενης αξίας.

Ωστόσο κάτι τέτοιο, μόνο εύκολο δεν είναι.

Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να προσπαθήσουν να επιβιώσουν μέσα σε ένα ζοφερό περιβάλλον και να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως είναι:

Υπερφορολόγηση με άμεσους, έμμεσους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές
Οφειλές σε δημόσιο, και τράπεζες
Δυσκολία ή και αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, (κεφάλαια κίνησης και επενδύσεων)
Αθέμιτο ανταγωνισμό και δυσλειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών (περιπτώσεις φοροδιαφυγής, αδήλωτης εργασίας, παράνομων εισαγωγών)
Δυσκολία διεύρυνσης του μεριδίου αγοράς τους
Δυσλειτουργικά συστήματα κρατικών ενισχύσεων

Όσο πιο έγκαιρα, λοιπόν, μετρήσουν τις δυνάμεις τους και οριοθετήσουν την θέση τους εντός της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται και του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν, τόσο πιθανότερο είναι να λάβουν αποφάσεις σημαντικές για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους και να βάλουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο αντιμετώπισης των προβλημάτων και αξιοποίησης των ευκαιριών που υπάρχουν.

Η μετάβαση προς μια νέα εποχή με πιο υγιή επιχειρηματικότητα, αύξηση των εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών και επομένως ενίσχυση της συνολικής εξωστρέφειας, περισσότερες θέσεις εργασίας με προστιθέμενη αξία, απαιτεί καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, σχεδιασμό στοχευμένων πολιτικών και πρωτοβουλιών, αξιοποίηση στο βέλτιστο βαθμό υφιστάμενων πρακτικών και εργαλείων.

Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης επιχειρήσεων & 2ης ευκαιρίας επιχειρηματιών» που υλοποιείται στην Ελλάδα από το ΕΕΑ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, έχει σαν στόχο παροχή ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξης σε Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις (έως 49 άτομα προσωπικό), που έχουν προβλήματα βιωσιμότητας, ή απλώς θέλουν την ματιά ενός ειδικού με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση,  την αναδιάρθρωση και όπου είναι αναγκαίο την διάσωση, ή σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις την όσο το δυνατόν πιο ομαλή λύση και εκκαθάρισή τους.

Η υποστήριξη περιλαμβάνει καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της κάθε επιχείρησης και στην συνέχεια ανάλογα με την διάγνωση που θα προκύψει, είτε απευθείας υποστήριξη από τον σύμβουλο, είτε παραπομπή σε δικηγόρο ή φοροτέχνη για υποστήριξη σε θέματα οφειλών, είτε παραπομπή στον κατάλληλο εθελοντή μέντορα για ένα χρονικό διάστημα έως και 5 μήνες, μέσα στο οποίο ο μέντορας θέτει ένα πλαίσιο δράσης και καθοδηγεί την επιχείρηση στην υλοποίηση του σχεδίου που επέλεξε, μέσα από περιοδικές συναντήσεις και επικοινωνία.