του κ. Δημήτρη Κατσαρέλλου, Μέντορα Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων

Η πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB Country overview: Greece 2019) αναφορικά με το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα αναφέρει πως : «κατά το τρέχον έτος οι προοπτικές των Ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με οι επενδύσεις βελτιώθηκαν εκ νέου, με το ποσοστό των Ελληνικών επιχειρήσεων που αναμένεται να αυξήσει τις επενδύσεις του, να υπερβαίνει για μία ακόμη φορά τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.»

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την έρευνα οι Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δίνουν αυξανόμενη έμφαση  σε επενδύσεις σχετιζόμενες με τη ψηφιοποίηση των λειτουργιών τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η τελευταία τριμηνιαία έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) που φέρει  σε υψηλό δεκαετίας το οικονομικό κλίμα τον Νοέμβριο 2019 στην Ελλάδα.

Από την άλλη πλευρά παρατηρείται μείωση του συνολικού υπολοίπου  χρηματοδότησης των  μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού σε ετήσια βάση (βλ σχετική μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας) με το  φαινόμενο της οικονομικής ανάκαμψης χωρίς σημαντική αύξηση των τραπεζικών δανείων (creditless recovery) να επαναλαμβάνεται στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της ευρωζώνης, οι οποίες ξεπέρασαν οικονομικές κρίσεις, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των επιπτώσεων της ύφεσης τόσο στα ευάλωτα τμήματα του εργατικού δυναμικού όσο και στις  πολύ μικρές,  μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων δημιούργησε μια σειρά μέσων και εργαλείων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε το πρόγραμμα εγγύησης του Progress/ EaSI για δάνεια κάτω των 25.000€ και το πρόγραμμα εγγύησης του COSME για δάνεια από 25.000 € έως και 50.000 € με στόχο τη στήριξη του ευρωπαϊκού τομέα μικροχρηματοδοτήσεων και την ανάπτυξή του με ένα  βιώσιμο και αξιόπιστο τρόπο.

Με τη διευρυμένη έννοια του όρου, ως Μικροχρηματοδότηση (Microfinance) λογίζεται η προσφορά των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών όπως δάνεια και ασφάλειες σε φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση στο επίσημο χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι οποίοι δεν έχουν τακτικά αμειβόμενη απασχόληση.

Η πρακτική της χορήγησης μικροχρηματοδότησης  σε ανέργους, σε μικρές επιχειρήσεις και σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες μπορεί να κάνει την διαφορά και να τους βοηθήσει να εξελιχθούν σε οικονομικά ανεξάρτητες μονάδες με ουσιαστική συνεισφορά στο οικονομικό γίγνεσθαι.

Επιπρόσθετα και σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές ο συνδυασμός  Μικροχρηματοδότησης και Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη, Πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα)  δημιουργεί συνέργειες και συντελεί τόσο στη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη όσο και στην  ενδυνάμωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ωφελουμένων.

Δεδομένης της συγκυρίας και σε αναμονή της ψήφισης του θεσμικού πλαισίου από το

Υπουργείο  Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  η μικροχρηματοδότηση, στα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και τη συνεπαγόμενη δημιουργία απασχόλησης  μέσω της διευκόλυνσης  χρηματοδότησης κατά το στάδιο της  ίδρυσης και ανάπτυξης νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ επιχειρήσεων.


O Δ. Κατσαρέλλος είναι Οικονομολόγος -Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Πιστοποιημένος Μέντορας  Έγκαιρης Προειδοποίησης Επιχειρήσεων.

Τα τελευταία 30 έτη, στελέχωσε εταιρείες Παροχής Επιχειρηματικών Υπηρεσιών/Μικροπιστώσεων και διετέλεσε Διευθυντής Επενδύσεων σε Εταιρίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Χρηματιστηριακές εταιρείες.

Παράλληλα διδάσκει σε συστηματική βάση αντικείμενα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων & τα Χρηματοοικονομικά για μια σειρά Πανεπιστημίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συμμετέχει σαν εκπαιδευτής σε ενδοεταιρικά σεμινάρια.