Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EARLY WARNING EUROPE, στο οποίο έχει την τιμή να είναι εθνικός εταίρος (μαζί με την ΓΣΕΕΒΕ) το ΕΕΑ, αποτελεί ένα μέρος του συνολικού σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εφαρμογή της Έγκαιρης Προειδοποίησης σε όλη την Ευρώπη. Εφαρμογή η οποία γίνεται υποχρεωτική πολύ σύντομα καθώς η Οδηγία της ΕΕ σχετικά με την Έγκαιρη Προειδοποίηση βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν την ψήφιση της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/30/ΕΕ, πρόταση Οδηγίας που αναμένεται να ψηφιστεί στις αρχές του 2019.

Σύμφωνα με το σχέδιο της Οδηγίας, και συγκεκριμένα το άρθρο 3:

Άρθρο 3

Έγκαιρη προειδοποίηση

1.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οφειλέτες και οι επιχειρηματίες έχουν πρόσβαση σε εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης τα οποία μπορούν να εντοπίζουν τυχόν επιδείνωση της κατάστασης της επιχείρησης και να επισημαίνουν στον οφειλέτη ή στον επιχειρηματία την ανάγκη να αναλάβει επειγόντως δράση.

2.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οφειλέτες και οι επιχειρηματίες έχουν πρόσβαση σε σχετικές επικαιροποιημένες, σαφείς, συνοπτικές και φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα εργαλείων έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και σχετικά με τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να προβούν σε αναδιάρθρωση σε πρώιμο στάδιο ή να επιτύχουν την απαλλαγή τους από προσωπικά χρέη.

3.Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν την πρόσβαση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή στους επιχειρηματίες.

Πρακτικά, μπορούμε να φανταστούμε ότι η Πολιτεία θα δημιουργήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς όπου θα συλλέγονται σε ένα σημείο οικονομικά και άλλα δεδομένα κάθε επιχείρησης και με κατάλληλους αλγόριθμους θα προκύπτουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που με βάση επιστημονικά δεδομένα, χρειάζονται υποστήριξη για να αποφύγουν μελλοντικές δυσμενείς καταστάσεις.

Στην συνέχεια οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν την δυνατότητα να απευθυνθούν σε κατάλληλους φορείς και επαγγελματίες για να λάβουν βοήθεια ώστε να εξασφαλίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EARLY WARNING EUROPE, στο οποίο συμμετέχει το ΕΕΑ, θα προσφέρει σημαντικά στοιχεία στο σκεπτικό όλων των χωρών, αλλά και της Ελλάδας, για το πώς θα διαμορφώσουν τελικά το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την επικείμενη Οδηγία και όλα τα σχετικά έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Οδηγία έως σήμερα

https://eur-lex.europa.eu/procedure/EL/2016_359